ANBI

De Stichting Tijd(s)lijn heeft met ingang van 1 juli 2018 van de belastingdienst de status ANBI en culturele ANBI verkregen.

 

Doelstelling:

De stichting Tijd(s)lijn is opgericht met als doel het ontplooien, bevorderen, initiëren, coördineren en organiseren

van (culturele) activiteiten en (culturele) projecten op het terrein van kunst, muziek en theater alsmede het verrichten

van handelingen die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Beleidsplan:

Deze is te downloaden via deze link: Beleidsplan.

 

Bestuursleden:

Veronique Wijermars (bestuurssecretaris).

Jan Schipper (penningmeester).

Fred Hoskens (voorzitter).

 

Beloningsbeleid:

Volgens de stichtingsakte art. 5.4 ontvangen de bestuursleden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte kosten.

 

Verslag uitgeoefende activiteiten:

De stichting heeft zich in 2018 bezig gehouden met het voorbereiden van een muziektheaterstuk dat in 2019 uitgevoerd gaat worden: Lèvesloop …en Trug.

 

Financiële verantwoording:

Gezien het feit dat de stichting nog geen jaar bestaat kan er geen financiële verantwoording afgegeven worden (art. 10 van de statuten).

 

RSIN nummer: 

858432729